Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 90/2019 z dnia 20 listopada 2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania jej regulaminu pracy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 89/2019 z dnia 20 listopada 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 88/2019 z dnia 20 sierpnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 87/2019 z dnia 19 listopada 2019

w sprawie zatwierdzenia na 2019 rok planu kontroli i oceny w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 86/2019 z dnia 14 listopada 2019

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Gminy Pakosław na rok 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 85/2019 z dnia 14 listopada 2019

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2020 - 2023

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 84/2019 z dnia 30 października 2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu programu współpracy Gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 83/2019 z dnia 15 października 2019r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu "Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław"

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 82/2019 z dnia 15 października 2019r.

w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław"

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 81/2019 z dnia 10 października 2019r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Strony