Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie

I.  PODSTAWA PRAWNA:

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna:

Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.)

Informacja o wykorzystanych PCB dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

Podstawa prawna:

Art. 163 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018 poz.799 ze zm.)

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Podstawa prawna:

Art. 163 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018 poz.799 ze zm.)

NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I INNYCH

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267), art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 260), § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r.

UZGODNIENIE PRZYŁĄCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ I OPINIA W SPRAWIE PLANOWANEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Podstawa prawna: art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260), § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.

WYKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W TRYBIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego.

2. Załączniki:

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego

II. OPŁATY

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podstawa prawna:

Strony