Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna:

Art.12 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.).

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

Podstawa prawna:

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podstawa prawna:

Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn zm.).

Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej na raty

Podstawa prawna:

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).

Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Podstawa prawna:

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).