Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna:

Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012r., poz. 749).

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników

Podstawa prawna:

Art. 306a - 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).