Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 9/2012

w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 8/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 7/2012

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu do prowadzenia spraw w zakresie wspierania rodziny i pieczy zstępczej.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 6/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 5/2012

w sprawie sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pakosławiu i jednostkach organizacyjnych Gminy Pakosław oraz zasad jej koordynacji.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 4/2012

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz określenia jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 3/2012

w sprawie planu finansowego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 2/2012

w sprawie ogłoszenia po II przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Chojnie, obręb Chojno.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 1/2012

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzdaż nieruchomości położonych w Sowach, obręb Sowy.

Strony