NABÓR NA ŁAWNIKA - kadencja 2020 - 2023

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników Rada Gminy Pakosław do dnia 31 października 2019 r., dokona wyboru 1 ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Rawiczu, na podstawie  rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo
o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. 2019 poz.52 z późn. zm.).

Wobec powyższego:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

     sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

     przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników Radzie Gminy Pakosław  mogą zgłaszać:

  1. prezesi właściwych sądów,
  2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Pakosław.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW: 30 czerwca 2019r.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławnika  dokonuje się  na karcie zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693)

do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1)    informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  

       przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a

       także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

       zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o

       podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544),

       stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi  przy składaniu wniosku o wydawanie  

    dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z niezbędnymi dokumentami przyjmowane  będą w dni robocze  w poniedziałek od 8.00 do 16.00 a od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Pakosław przy ul. Kolejowej 2, pok. 5., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz za pośrednictwem poczty – liczy się data  wpływu do Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Pakosław po terminie ustawowym,
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Dokumenty  dostępne są do pobrania na stronie BIP bip.pakoslaw.pl w zakładce Wybory ławnika lub w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy Pakosław. Informacji telefonicznej można uzyskać pod numerem: 65 54 78 332 wew. 30

Opłaty (zgodnie z ustawą):

  • koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;
  • koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
  •  koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.