Strategia Zrównoważonego Rozowju Gminy Pakosław 2011-2025

Strategia Rozwoju Gminy to dokument planistyczny określający kierunki rozwoju gminy. Strategia to kompletny plan określający główne, długofalowe cele oraz wskazujący działania, które powinny być podjęte, aby te cele zostały osiągnięte. Decydujące znaczenie dla właściwego zaplanowania kierunków rozwoju ma analiza występujących w gminie walorów, atutów środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz problemów, determinujących aktualny i przyszły kierunek zmian rozwojowych danego obszaru i społeczności. Ustalenie wzajemnych zależności i skali oddziaływania poszczególnych czynników pozwala określić szanse i zagrożenia rozwojowe gminy. To Strategia Zrównoważonego Rozwoju wskazywać ma priorytetowe cele i działania służące realizacji pożądanego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy z poszanowaniem i wykorzystaniem dóbr przyrody. W praktyce sprowadza się do integracji czterech ładów:

  • społecznego,
  • gospodarczego,
  • środowiskowo–przestrzennego,
  • instytucjonalno – politycznego.
Załączniki: