Wybór organizacji, które w 2018 roku realizować będą zadania publiczne.

"Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa", "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych", "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zoraganizowanie imprez z końmi", "Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami", "Działalność na rzecz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywanie tradycji narodowych".