Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 5.04.2018r.

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi”, "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami", "Działalność na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywanie tradycji narodowych" i "Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym".