WYKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W TRYBIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego.

2. Załączniki:

    • aktualny odpis księgi wieczystej,

II. OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega.

Opłata za wykup prawa użytkowania wieczystego ustalona zostanie na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi wnioskodawca.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy Pakosław, pok. nr 10, tel. 65/547-83-32, wew. 38

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

V. UWAGI:

Z wnioskiem o wykup prawa użytkowania wieczystego mogą wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści.