Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie

I.  PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.)
 2. Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

II.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Pakosław

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa (pok. nr 9)

tel. 65/5478332, wew.31

III.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Pisemny wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej karty) o oszacowanie szkód.

IV.  OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłacie.

V.  FORMA ZAŁATWIENIA:

Sporządzenie protokołu oszacowania szkód przez Komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, po wcześniej dokonanej lustracji na miejscu wystąpienia szkód.

VI.  TERMIN ZAŁATWIENIA:

Ustalenie wysokości szkody dokonuje się poprzez lustrację na miejscu powstałej szkody w:

 1. ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania szkód, tj.
  1. od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji,
  2. nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym,
  3. nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach,
 2. dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego, natomiast nie dotyczy szkód w owocach, tj. plonie):
  1. po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  2. po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Komisja jest zobowiązana w terminie 30 dni od oszacowania szkód złożyć wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód protokół oszacowania szkód. Natomiast w przypadku protokołów zbiorczych w terminie 45 dni.

VII.  TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

VIII.  INFORMACJE DODATKOWE:

 1. We wniosku należy bezwzględnie zachować zgodność danych zawartych we wniosku składanym do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
 2. W przypadku poniesienia szkód na terenie więcej niż jednej gminy, poszkodowany składa właściwy, obowiązujący wniosek o oszacowanie szkód dla każdej z tych gmin.
 3. Producent rolny może złożyć wnioski o oszacowanie szkód we wszystkich gminach, w których posiada grunty, na które pobiera dopłaty.
 4. Jeśli rolnik zadeklaruje, iż nie składa wniosku o oszacowanie szkód przez komisje na terenach innych gmin, w tabeli Szkody w produkcji roślinnej powinien wykazać posiadaną powierzchnię użytków rolnych położonych na terenie wszystkich gmin, zaznaczając, że na terenie innej gminy nie poniósł szkód (0 % strat).
 5. W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach, komisja w gminie właściwej ze względu na siedzibę gospodarstwa, sporządza jeden zbiorczy protokół szkód dla całego gospodarstwa na podstawie protokołów z części gospodarstwa, sporządzonych przez komisje z innych gmin.

IX.  ZAŁĄCZNIKI