UZGODNIENIE PRZYŁĄCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ I OPINIA W SPRAWIE PLANOWANEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Podstawa prawna: art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260), § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) oraz § 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267).

I.  Wymagane dokumenty:

Wniosek o uzgodnienie przebiegu i określenie warunków prowadzenia robót w pasie drogowym

Załączniki:

  • dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym tematem uzgodnienia,
  • pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora (w przypadku wnioskowania przez osobę upoważnioną przez Inwestora) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) – część IV załącznika do ustawy.

II. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

III.  Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa w Urzędzie Gminy Pakosław – pok. 9, (tel. 65/54-78-332, wew. 39).

IV. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wnioski, do których nie będą przedłożone dokumenty, o których mowa w pkt. I niniejszej karty, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) będą zwracane Wnioskodawcy bez rozpatrzenia.