NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I INNYCH

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267), art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 260), § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481) oraz Uchwała Nr XXVII/171/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 września 2009 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 215 poz. 3713 z dnia 4 grudnia 2009r.) i Uchwała Nr XXIX/194/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 28 poz. 769 z dnia
17 lutego 2010r.) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie, o którym mowa wyżej dotyczy:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych, instalacyjnych i innych w którym należy określić: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy, planowany okres zajęcia pasa drogowego

2. Załączniki:

  1. plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500, z zakreślonym obrysem zajęcia pasa drogowego i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  2. szczegółowy harmonogram robót,
  3. projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych zatwierdzony w trybie określonym w Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 r. poz.1729)

lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

  1. uzgodniona dokumentacja – do wglądu.

II. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

III. Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Nr XXVII/171/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 215 poz. 3713 z dnia
4 grudnia 2009r.) i Uchwały Nr XXIX/194/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 28 poz. 769 z dnia 17 lutego 2010r.) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa w Urzędzie Gminy Pakosław – pok. 9, (tel. 65/54-78-332, wew. 39).

V. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wnioski, do których nie będą przedłożone dokumenty, o których mowa
w pkt. I niniejszej karty, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) będą zwracane Wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

VII. Inne informacje:

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarządca Drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera, zgodnie z art. 40, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 260), opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.