DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn .zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymagane załączniki:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia określonego w art. 71 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (tj. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) - trzy egzemplarze, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia określonego w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy (tj. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) - trzy egzemplarze, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa jeżeli wnioskodawca składa wniosek przez pełnomocnika. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (art. 33 § 3 K.p.a.)
 • kopie dokumentów strona przedkłada za zgodność z oryginałem poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym
  (art. 76a § 2 K.p.a.).

II. OPŁATY

 • 205,00 zł - za wydaną decyzję
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł
 • Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

II. TERMIN ODPOWIEDZI

bez zbędnej zwłoki

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy Pakosław, pok. nr 10, tel. 65/547-83-32, wew. 38.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Pakosław w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.