Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław.