Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.8.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok