Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.5.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej