Wykaz pracowników

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać na adres e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Rodzaj zadań

Telefon

E-mail

1.

Skrzypek Piotr

Wójt Gminy

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady
 3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 4. Podejmowanie czynności w sprawach
  z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 6. Oświadczenia o stanie majątkowym
 7. Gospodarowanie mieniem komunalnym
 8. Przygotowywanie projektu budżetu gminy

65 54 78 332

p.skrzypek@pakoslaw.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

2.

Konopka Barbara

Sekretarz Gminy

_____________

Kierownik Referatu

 1. Organizacja Urzędu
 2. Kontrola zarządcza
 3. Kontrola wewnętrzna
 4. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy

_____________

 1. Upoważnienia
 2. Rejestr informacji publicznej
 3. Ograniczenie kary
 4. BHP i p.poż
 5. Konkursy - nabory
 6. Utrzymanie zieleni
 7. Gospodarowanie sprzętem w urzędzie
 8. Działalność lobbingowa

65 54 78 332

wew. 22

b.konopka@pakoslaw.pl

3.

Krenc Dominika

Inspektor

 1. Rada Gminy i jednostki pomocnice
 2. Odznaczenia
 3. Fundusz świadczeń Socjalnych
 4. Archiwum zakładowe
 5. Wybory ławnika
 6. Wybory sołtysa i rady sołeckiej

65 54 78 332

wew. 30

d.krenc@pakoslaw.pl

4.

Tatarek Małgorzata

Inspektor

 1. Sekretariat
 2. Korespondencja przychodząca i wychodząca
 3. Sprawy kadrowe
 4. Gospodarka materiałami biurowymi
 5. Praktyki zawodowe, staże, prace publiczne, interwencyjne
 6. Rejestr skarg, wniosków i petycji
 7. Rejestr delegacji, jazdy lokalne
 8. Rejestr Zarządzeń Wójta, Kierownika jednostki
 9. Rejestr umów i porozumień

65 54 78 332

wew. 20

pakoslaw@pakoslaw.pl

REFERAT FINANSÓW

5.

Miernik Teresa

Skarbnik Gminy

_____________

Kierownik Referatu

 1. Sprawy ekonomiczno-finansowe gminy
 2. Realizacja budżetu gminy
 3. Główny Księgowy Urzędu Gminy

65 54 78 332

wew. 28

t.miernik@pakoslaw.pl

6.

Sobota Lilianna

Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy

 1. Księgowość Urzędu Gminy
 2. Inwentaryzacja
 3. Sprawozdania finansowe
 4. VAT

65 54 78 332

wew. 37

l.sobota@pakoslaw.pl

7.

Biechowiak Janina

Starszy Inspektor

 1. Podatek rolny, nieruchomości, leśny
 2. Podatek od środków transportowych
 3. Akcyza za paliwo

65 54 78 332

wew. 26

j.biechowiak@pakoslaw.pl

8.

Bujakiewicz Katarzyna

Inspektor

 1. Windykacja, umorzenia
 2. Rozliczenia czynszów
 3. Fundusz sołecki

65 54 78 332

wew. 40

k.bujakiewicz@pakoslaw.pl

9.

Leszczyńska Aurelia

Inspektor

 1. Kasa
 2. Płace
 3. Faktury

65 54 78 332

wew. 25

a.leszczynska@pakoslaw.pl

10.

Węcłaś Karolina

Inspektor

 1. Księgowość GOPS-u i Gminy
 2. Środki trwałe

65 54 78 332

wew. 36

k.weclas@pakoslaw.pl

REFERAT GOSPODARKI, ROLNICTWA I BUDOWNICTWA

11.

Turbański Przemysław

Kierownik Referatu

 1. Remonty - inwestycje gminy
 2. Drogi
 3. Zamówienia publiczne

65 54 78 332

wew. 39

p.turbanski@pakoslaw.pl

12.

Wawrzyniak Krzysztofa

Inspektor

 1. Środki zewnętrzne
 2. Oświetlenie uliczne
 3. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych
 4. Zaopatrzenie w energię, gaz
 5. Ochrona zwierząt
 6. Spis powszechny

65 54 78 332

wew. 31

k.wawrzyniak@pakoslaw.pl

13.

Durczewska Paulina

Inspektor

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 2. Ustalenie lokalizacji celu publicznego
 3. Decyzje środowiskowe, gospodarka nieruchomościami
 4. Ewidencja mienia komunalnego
 5. Przetargi - sprzedaż nieruchomości
 6. Użytkowanie wieczyste
 7. Plan przestrzenny oraz studium zagospodarowania

65 54 78 332

wew. 38

p.durczewska@pakoslaw.pl

14.

Andrzejewska Mieczysława

Inspektor

 1. Gospodarka mieszkaniowa
 2. Rolnictwo
 3. Azbest
 4. Współpraca zagraniczna, strategia oraz promocja gminy
 5. Gospodarowanie, przeglądy, wynajem świetlic
 6. Kontrola rolników w zakresie ubezpieczenia OC
 7. Ochrona Środowiska

65 54 78 332

wew. 43

m.andrzejewska@pakoslaw.pl

15.

Waściński Bartosz

Inspektor

 1. Wycinka drzew i krzewów
 2. Rozgraniczenia, podziały
 3. Zezwolenia na przejazdy specjalne
 4. Ochrona gruntów leśnych
 5. Numeracja porządkowa nieruchomości
 6. Geologia i górnictwo
 7. Melioracja i prawo wodne
 8. Grunty rolne - dzierżawy, przetargi
 9. Opłaty retencyjne

65 54 78 332

wew. 32

b.wascinski@pakoslaw.pl

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

16.

Jackowska Joanna

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

_____________

Kierownik Referatu

 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Dowody osobiste

_____________

 1. Testamenty
 2. Zbiórki publiczne, zgromadzenia
 3. Wybory powszechne

65 54 78 332

wew. 29

usc@pakoslaw.pl

17.

Dmyterko Bogumiła

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Ewidencja działalności gospodarczej
 2. Promocja przedsiębiorczości
 3. Informatyzacja Urzędu – BIP, www
 4. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
 5. Ewidencja ludności
 6. Rejestr wyborców

65 54 78 332

wew. 23

b.dmyterko@pakoslaw.pl

18.

Śliwińska Kinga

Referent

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Sprawy wojskowe
 2. Informacje niejawne
 3. Akcja kurierska
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Obrona Cywilna
 6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

65 54 78 332

wew. 42

iod@pakoslaw.pl

19.

Walkowiak Wojciech

Inspektor

 1. Instytucje kultury
 2. Turystyka
 3. Ochrona zabytków
 4. Pożytek publiczny i wolontariat
 5. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
 6. Ochrona zdrowia
 7. Opieka nad dziećmi do lat 3
 8. Repatrianci

65 54 78 332

wew. 27

w.walkowiak@pakoslaw.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

20.

Świerzewski Maciej

Radca Prawny

 1. Opiniowanie aktów prawnych

65 54 78 332

-