Kodeks etyczny

„Kodeks Etyczny ma służyć wszystkim tym, którzy związali swoją przyszłość

z zawodem pracownika samorządowego”.

Zasady postępowania:

 1. Dba by działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania mieszkańców, inwestorów i turystów do administracji gminy.
 2. Zobowiązuje się kierować w swojej pracy zasadą dobra klienta.
 3. Realizuje swoje obowiązki w sposób niebudzący wątpliwości etycznych i dąży do budowania zaufania mieszkańców do Urzędu.
 4. Przedkłada dobro publiczne nad interes własny i swojego środowiska.
 5. Postępuje zgodnie z zasadami solidarności, lojalności koleżeństwa- nie wyraża negatywnych opinii o pracy innych pracowników oraz przełożonych i decyzjach przez nich podejmowanych.

Obowiązki i kompetencje:

 1. Pozostawia przed wejściem do Urzędu sprawy osobiste, a w miejscu pracy koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach zawodowych,
 2. Pracuje sumiennie, bezstronnie i rozsądnie  dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań.
 3. Jest zdecydowany w  podejmowaniu trudnych rozstrzygnięć oraz ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie.
 4. Dotrzymuje zobowiązań, kieruje się prawem i przewidzianym trybem działania.
 5. Zawsze jest gotowy  do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji.
 6. Racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, zawsze  będzie gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
 7. Jest lojalny wobec Urzędu i zwierzchników, gotowy do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
 8. W bezpośrednim kontakcie z klientami jest taktowny, uprzejmy, prezentuje wysoką kulturę osobistą.
 9. Wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy organów Urzędu.
 10. Dba o rzetelną obsługę klienta.
 11. Rozwija swoja wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie.
 12. Jest gotowy do korzystania z wiedzy zwierzchników, podwładnych i kolegów.
 13. Unika sytuacji konfliktowych, w szczególności wynikających z podziału obowiązków.

Bezstronność:

 1. W prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom.
 2. Jest bezstronny i sprawiedliwy w wykonywaniu zadań i obowiązków.
 3. Nie będzie wykorzystywać kontaktów służbowych dla własnych korzyści.
 4. Nie dopuszcza do podejrzeń o związek pomiędzy interesem publicznym i prywatnym.
 5. Od osób zaangażowanych w sprawę nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
 6. Szanuje prawo do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej oraz dochowuje tajemnicy służbowej.
 7. Lojalnie i rzetelnie realizuje zadania służbowe bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.
 8. Nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu.
 9. Nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć ugrupowaniom politycznym.
 10. Odmawia wszelkiego rodzaju działań niezgodnych z prawem lub uczciwością.

Postanowienia końcowe:

 1. Pracownicy podpisują własnoręcznym  podpisem oświadczenie przestrzegania Kodeksu, które zostanie włączone do akt osobowych.
 2. Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
 3. Pracownicy nowo zatrudnieni mają obowiązek zapoznania się z Kodeksem i podpisania oświadczenia.
Załączniki: