PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83).

NABYCIE GRUNTÓW W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Podstawa prawna: art. 28 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

  1. Podstawa prawna:

Art. 92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

  1. Podstawa prawna:

Art. 29–34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

  1. Podstawa prawna:

Art. 47 a ust. 5 w związku z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW / WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

2. Sprawę załatwia:

Urząd Gminy Pakosław

ul. Kolejowa 2

63-920 Pakosław

Referat Gospodarki Rolnictwa i Budownictwa (pok. nr 10)

Bartosz Waściński

ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.).
 
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz:

Strony