Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2012 roku
Termin składania ofert: 13 czerwca 2012 roku
 
Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.
Numer ogłoszenia: 187314 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakoslaw.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie gminy Pakosław, przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej wraz z opieką podczas przewozu. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zawiera: a) Dowóz dzieci z obwodu SP Pakosław i Przedszkola w Pakosławiu - łącznie 46 dzieci: - przywóz na godzinę 8.30 (25 dzieci), - odwóz o godz. 13.20 (33 dzieci). Obwód obejmuje miejscowości Góreczki Wielkie, Ostrobudki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Góreczki Wielkie - 18, Ostrobudki - 14, oraz 14 dzieci przedszkolnych. Dodatkowo łącznie z dowozem dzieci do Gimnazjum należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 21 dzieci (od poniedziałku do piątku) oraz odwieźć 13 dzieci (od poniedziałku do czwartku) z miejscowości Góreczki Wielkie oraz Ostrobudki. b) Dowóz dzieci z obwodu SP Chojno i Przedszkola w Chojnie - 57 dzieci: - przywóz na godz. 8.20, - odwóz w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki o godz. 14.50, w piątki o godz. 12.00. Obwód obejmuje miejscowości: Podborowo, Chojno, Golejewko, Golejewo, Sworowo, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Sworowo - 35, Kubeczki - 8, Dębionka - 4, Niedźwiadki - 8, Podborowo - 2, w tym 18 dzieci przedszkolnych. c).Dowóz dzieci z obwodu SP Sowy i oddziału Przedszkola w Pakosławiu, filia w Sowach -111 dzieci: - przywóz na godz. 8.00, - odwóz o godz. 13.45. Obwód obejmuje miejscowości: Sowy, Osiek, Zaorle, Pomocno, Białykał. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Osiek - 51, Białykał - 29, Pomocno - 11, Zaorle - 20, w tym 30 dzieci przedszkolnych. d) Dowóz dzieci z obwodu Gimnazjum - 149 dzieci: - przywóz na godz. 7.35, - odwóz o godz. 14.15. Obwód obejmuje miejscowości: Pakosław, Góreczki Wielkie, Ostrobudki, Chojno, Golejewko, Golejewo, Podborowo, Sworowo, Sowy, Białykał, Pomocno, Zaorle, Osiek, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Chojno - 44, Sowy - 21, Osiek - 17, Golejewko - 10, Ostrobudki - 6, Sworowo - 6, Góreczki Wielkie - 9, Golejewo - 6, Pomocno - 5, Zaorle - 4, Białykał - 5, Kubeczki - 6, Dębionka - 1, Niedźwiadki - 5, Podborowo - 4. Dodatkowo łącznie z dowozem dzieci do Gimnazjum należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 21 dzieci (od poniedziałku do piątku) oraz odwieźć 13 dzieci (od poniedziałku do czwartku) z miejscowości Góreczki Wielkie oraz Ostrobudki..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w przypadku pozyskania przez szkoły środków finansowych na prowadzenie zajęć dodatkowych. Planuje się realizowanie zajęć pozalekcyjnych w godzinach 14.15 - 15.50 we wtorki i czwartki. Przewidywana liczba uczniów ok. 100 - ze wszystkich szkół na terenie Gminy Pakosław. Po zakończeniu zajęć, ok. godz. 15.55, rozpoczynać się będzie odwóz uczniów spod Gimnazjum do wszystkich miejscowości na terenie Gminy Pakosław. Przewidywana ilość kilometrów do przejechania jednego dnia wynosi ok. 100. Dokładny harmonogram odwożenia dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona przez Wykonawcę razem z przedstawicielem Zamawiającego i dyrektorami szkół, po określeniu harmonogramu tych zajęć.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób udzielonej oferentowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi (obejmującej rok szkolny) z zakresu transportu drogowego dzieci do szkół, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna przedłożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający za spełnienie warunku uzna przedłożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (autobusów) dostępnych wykonawcy usług oraz posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Proponowany system dowozu - 30
3 - Dyspozycyjność - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą trasy oraz liczby przejechanych kilometrów w związku ze zmianą organizacji nauczania w poszczególnych placówkach oświatowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 5/6 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie