Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław w roku szkolnym 2019 / 2020

Ogłoszenie nr 575647-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Gmina Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław w roku szkolnym 2019 / 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

  1. Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
  2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław, krajowy numer identyfikacyjny 41105075800000, ul. ul. Kolejowa  2 , 63-920  Pakosław, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-65 54 78 332, , e-mail p.turbanski@pakoslaw.pl, , faks 0-65 54 78 332.
Adres strony internetowej (URL): www.pakoslaw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.pakoslaw.pl (zakładka: Przetargi)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.pakoslaw.pl (zakładka: Przetargi)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Ofertę należy złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca) z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisaną własnoręcznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w zamkniętej kopercie. Za termin złożenia oferty we wskazanym miejscu uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez pracownika sekretariatu odbioru przesyłki.
Adres:
Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 5/6 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław w roku szkolnym 2019 / 2020
Numer referencyjny: RGRB.271.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli oraz do szkół podstawowych na terenie gminy Pakosław, przez cały rok szkolny 2019/2020, od dnia 02.09.2019r. do 26.06.2020r., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej wraz z opieką podczas przewozu.

2. Do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować, co najmniej trzema autobusami do przewozu jednorazowo 55 osób, odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego, które będzie wykorzystywać przy realizacji zamówienia.

3. W każdym autobusie musi znajdować się opiekun. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca autobusu. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków winni zostać przeszkoleni przez Wykonawcę z zakresu przepisów prawa ruchu drogowego.

4. Wykonawca musi zatrudniać przynajmniej trzech pracowników na stanowisku kierowców z uprawnieniami do prowadzenia autobusu. Wykonawca zapewnia także opiekunów w takiej liczbie, aby na jeden autobus przypadał, co najmniej jeden opiekun.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

6. Łączna średnia trasa trzech autobusów w ciągu jednego dnia wynosi około 200 km. Trasy autobusów przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem ilości kilometrów przejechanych z miejsca postoju do początku trasy (miejsca, w którym rozpoczyna się dowóz) oraz od miejsca, w którym kończy się dowóz do miejsca postoju autobusów. Wykonawca w cenę musi wliczyć sobie koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi i powrotu na miejsce postoju.

8. Ilość uczniów odwożonych jest taka sama jak liczba uczniów przywożonych.

9. Okres realizacji zadania – od 2 września 2019r. do 26 czerwca 2020 r. 10. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów.

11. W przypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu w czasie pozwalającym na kontynuowanie nauki przez dzieci, jednak nie dłuższym niż czas zadeklarowany w ofercie. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian treści załącznika/ów w zakresie ilości wozokilometrów, ilości dzieci do przewiezienia oraz godzin dowożenia i odwożenia, a także uruchamiania bądź zawieszania dodatkowych kursów, co zostanie poprzedzone stosownym wnioskiem Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z dyrektorem pozostałych szkół. Zmiany takie muszą być uzgodnione z Wykonawcą z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 13. W celu umożliwienia oceny kryterium Wykonawca winien dołączyć do oferty dokumenty umożliwiające członkom komisji dokonanie oceny.

14. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych.

15. Płatność będzie się odbywała fakturami, wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi usług wykonanych w tym okresie. Wykonawca wystawi faktury odrębnie na każdy obwód szkolny, wskazując jako płatnika daną szkołę. Szkoła ma obowiązek zapłaty faktur w terminie dni 14 licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 16. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla każdego z autobusów wykorzystywanych przy wykonywaniu usługi dowozów szkolnych.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych (zgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy) na prowadzenie zajęć dodatkowych na sali sportowej w Pakosławiu do wartości nie większej niż 15% wartości zamówienia podstawowego:

1) Planuje się organizowanie przez Szkołę Filialną w Sowach organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej w Pakosławiu zajęć wychowania – fizycznego na sali sportowej w Pakosławiu – we wszystkie poniedziałki, środy i piątki w roku szkolnym. Dowóz i odwóz na trasie Szkoła Filialna w Sowach – sala sportowa w Pakosławiu – Szkoła Filialna w Sowach będzie do wykonania jeden raz w ciągu jednego dnia. Przewidywana ilość kilometrów do przejechania w ramach jednego kursu wynosi ok. 10. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły. Łącznie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia dowóz wynieść powinien ok. 1130 km.

2) W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego planowane jest dowożenie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chojnie na zajęcia na salę sportową w Pakosławiu. Przewiduje się, że dowozy odbywać się będą przez pięć dni w tygodniu, w okresie od 15 października 2019 roku do 8 kwietnia 2020 roku, na trasie Szkoła Podstawowa Chojnie – sala sportowa w Pakosławiu – Szkoła Podstawowa w Chojnie. Planowany harmonogram dowozów i odwozów obejmuje: poniedziałek, środę i piątek – 2 kursy po 8 km oraz wtorek i czwartek – 3 kursy po 8 km. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły. Łącznie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia dowóz wynieść powinien ok. 2112 km.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-26

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-09-02

2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Za spełnienie warunku uznane zostanie wykazanie / potwierdzenie, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 90.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowe wymagania dotyczące podmiotów zobowiązanych zostały określone w rozdziale IX ust. 3 SIWZ.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna:

a) wykazanie, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonano co najmniej jedną usługę realizowaną min. 2 autobusami, obejmującą cały rok szkolny, z zakresu transportu drogowego dzieci do szkół, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, b) wykazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej trzema autobusami do przewozu osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 3 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

W przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.):

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Termin wystawienia tego dokumentu – nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,

- jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia tych dokumentów – nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,

- w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, d) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zgodnie z zapisami art. 22a ust. 3 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt. 1 lit. b i c.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25, ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

b) wypełniony i podpisany wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 5 do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) wykaz niezbędnych narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania, tj. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru (autobusów) dostępnego Wykonawcy z podaniem ilości miejsc siedzących oraz informacji o podstawie dysponowania (wg załącznika nr 7 do SIWZ),

d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), 2) dokumenty wymienione w rozdziale VIII i IX SIWZ, w tym także na załączonych wzorach do niniejszej SIWZ, 3) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza (jeżeli dotyczy), 4) oryginał zobowiązania innych podmiotów (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 6a lub 6b do SIWZ), 5) opracowane przez Zamawiającego i załączone do SIWZ załączniki stanowią propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

1) zmiana stawki podatku VAT,

2) zmiana danych adresowych Stron, ich rachunków bankowych bądź zmiana osób wymienionych przez Strony do realizacji umowy,

3) zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

4) zmiana podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy,

5) zmiany tras pojazdów i łącznej dziennej ilości przejechanych kilometrów w wyniku zmiany w planach zajęć lekcyjnych, imprez czy uroczystości szkolnych, czy też zmiany liczby dzieci do dowozu,

6) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy. W tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

2. Jeżeli oferta zawiera informacje, o których mowa w pkt. 1, wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu, w celu zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Dokumenty lub pakiet dokumentów musi być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, skutkuje jawnością całej oferty.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, REGON 411050758, tel. 65/54-78-332;

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@pakoslaw.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, zaś w przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Pakosław oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą;

5) w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO i Pani/Pana dane nie będą profilowane;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

10) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

11) w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

12) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH