Dowóz dzieci szkolnych z terenu gminy Pakosław na zajęcia na salę sportową w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie nr 550206828-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.

Pakosław: Dowóz dzieci szkolnych z terenu gminy Pakosław na zajęcia na salę sportową

w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław, Krajowy numer identyfikacyjny 41105075800000, ul. ul. Kolejowa  2, 63-920  Pakosław, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-65 54 78 332, e-mail p.turbanski@pakoslaw.pl, faks 0-65 54 78 332.

Adres strony internetowej (url): www.pakoslaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dowóz dzieci szkolnych z terenu gminy Pakosław na zajęcia na salę sportową w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny  RGRB.271.6.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci szkół podstawowych na terenie gminy Pakosław na zajęcia na salę sportową w Pakosławiu, przez cały rok szkolny 2019/2020, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej wraz z opieką podczas przewozu. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

a) Planuje się organizowanie przez Szkołę Filialną w Sowach organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej w Pakosławiu zajęć wychowania – fizycznego na sali sportowej w Pakosławiu – we wszystkie poniedziałki, środy i piątki w roku szkolnym. Dowóz i odwóz na trasie Szkoła Filialna w Sowach – sala sportowa w Pakosławiu – Szkoła Filialna w Sowach będzie do wykonania jeden raz w ciągu jednego dnia. Przewidywana ilość kilometrów do przejechania w ramach jednego kursu wynosi ok. 10. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły. Łącznie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia dowóz wynieść powinien ok. 1130 km.

b) W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego planowane jest dowożenie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chojnie na zajęcia na salę sportową w Pakosławiu. Przewiduje się, że dowozy odbywać się będą przez pięć dni w tygodniu, w okresie od 15 października 2019 roku do 8 kwietnia 2020 roku, na trasie Szkoła Podstawowa Chojnie – sala sportowa w Pakosławiu – Szkoła Podstawowa w Chojnie. Planowany harmonogram dowozów i odwozów obejmuje: poniedziałek, środę i piątek – 2 kursy po 8 km oraz wtorek i czwartek – 3 kursy po 8 km. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły. Łącznie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia dowóz wynieść powinien ok. 2112 km.

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Niniejsze zamówienie zostało przewidziane w w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (ogłoszenie o zamówieniu nr 575647-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.), jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość niniejszego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne,  continentaltravel@o2.pl,  Sarnówka 35,  63-900,  RAWICZ,  kraj/woj. wielkopolskie