Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzonym dla całego obszaru gminy.

W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami.

W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podstawę do opracowania zmiany Studium stanowiła uchwała Rady Gminy  Pakosław sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław”

Bezpośrednim powodem podjęcia powyższej uchwały była potrzeba zmiany zapisów w Studium w nowej zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej oraz potrzeba przygotowania szerszej oferty inwestycyjnej na terenie gminy.

Przy sporządzaniu projektu zmiany Studium wzięto pod uwagę wnioski i uwagi złożone przez instytucje i mieszkańców.

Projekt zmiany Studium poddany został procedurze formalno-prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określoną w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W okresie wyłożenia zmiany Studium do publicznego wglądu uwag nie wniesiono.

Zmiana Studium stanowi korektę obowiązującego Studium i jest kontynuacją polityki przestrzennej i kierunków rozwoju przyjętych w Studium z 2000 roku.