Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmujący część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy

W dniu 26 września 2008 r. Rada Gminy Pakosław uchwałą nr XVIII/109/08 podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy. Przystąpienie do opracowania planu wynikało z zainteresowania potencjalnych nabywców działkami rekreacyjnymi oraz potrzebą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Sowy i Pakosław. Konsekwencją tego działania jest obecnie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Pakosław i Sowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstał w oparciu o uwarunkowania środowiska określone w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym dla potrzeb tego planu: „Prognoza oddziaływania na środowisko” dotycząca w/w projektu planu wykazała, że uwzględnia on wymogi ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców, gwarantując utrwalenie funkcji ekologiczno-ochronnych i rekreacyjnych tego obszaru.

Projekt planu został poddany procedurze opiniowania i uzgodnień oraz wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 20.04.2011 -  12.05.2011 r.

Do projektu planu, w terminie określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, nie wpłynęły uwagi.

Analizując ustalenia zawarte w planie, należy stwierdzić, iż jego realizacja przyczyni się do rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy Pakosław, w oparciu o ochronę elementów środowiska naturalnego, które są podstawowymi walorami charakteru gminy, jako jednostki strukturalno-przestrzennej rozwijającej się w aspekcie rozwoju zrównoważonego.

Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław, przewiduje się koszty związane z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na sumę ca 2.800.000,00 zł.

  • około 1.000.000 zł na realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • około 1.800.000 zł na realizacje dróg gminnych

Inwestycje będą realizowane etapowo i finansowane będą z budżetu gminy oraz ze środków pomocowych.