Wybór organizacji, które w 2019 roku realizować będą zadania publiczne.

"Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa","Działania na rzecz osób niepełnosprawnych","Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zorganizowanie imprez z końmi","Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami","Dzialalność na rzecz osób w wieku emerytalnym","Działalności na rzecz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywanie tradycji narodowych" oraz "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej".