Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Rodzaj informacji Dostęp do formularzy

Wnioski o wydanie decyzji

Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz A

Decyzje i postanowienia

Wskazania lokalizacyjne

Formularz B

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz C

Polityki, strategie, plany lub programy

Formularz D

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Analizy porealizacyjne

Przeglądy ekologiczne

Raporty o bezpieczeństwie

Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych

Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Formularz E

Prognozy oddziaływania na środowisko

Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium

Opracowania ekofizjograficzne

Rejestry substancji niebezpiecznych

Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

Rejestry poważnych awarii

Formularz F

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularz G

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularz H

Inne dokumenty

Formularz I
 
Dostęp do kart wszystkich typów możliwy jest na portalu www.ekoportal.pl